Projects

PROJECT

วางระบบตรวจสอบสถานะการผลิตตามเวลาจริง

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจำนวนมหาศาลที่เดินเครื่องในโรงงาน ซึ่งโดยปกติเครื่องทำงานอยู่หรือไม่จะดูได้จากสัญญาณไฟที่ตัวเครื่องแต่ละเครื่อง
เพื่อพิสูจน์ว่าการทำงานแบบ Analog นี้ เราสามารถใช้ IoT เข้ามาแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ จึงได้รวมกลุ่มพนักงานจาก 1 คน เป็น 2 คน และ 3 คนขึ้นมาทำโครงการนี้

READ MORE

การผลิต Drill ใช้เองภายใน

สัดส่วนปริมาณการซื้อ Drill เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Drill ลงเพื่อเพิ่มผลกำไร แต่ว่า Drill นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้และต้องซื้อเท่านั้นแม้ว่าจะมีราคาแพงก็ตาม
เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ พนักงานทั้ง 4 คน จึงได้ลองทำ Drill ขึ้นมาใช้เอง (ผลิตเองในบริษัท)

READ MORE

Contact us

Email us